Kvalitet

Kvalitet är att eftersträva att göra rätt från början samt att alltid arbeta med ständiga förbättringar. Vårt mål är nöjda kunder. Detta uppnår vi igenom att vara lyhörda och att vi alltid försöker att uppfylla kundernas förväntningar, behov och krav. Vi skall leverera produkter och tjänster i rätt tid och med den kvalitet som arbetets utförande kräver. Egenkontroller och föreskriftsenliga mätningar skall utföras på alla installationer. Vi ska kontinuerligt göra kundmätningar för att kunna följa upp våra kunders behov och uppfattning om oss.

Kunden skall känna sig trygg i vårt samarbete genom att veta att vi efter bästa förmåga.

 • Uppfyller lagar och förordningar
 • Uppfylla behov och förväntningar
 • Vi ska med hög kvalitet leverera tjänster och produkter i rätt tid
 • Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar
 • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning
 • Lyssna på kund och medarbetare
 • Har goda relationer med våra leverantörer
 • Att vi arbetar med ständiga förbättringar
 • Tillhandahåller kompetent personal som ständigt vidareutbildas

 

 

Vår ambition

Är att leverera arbeten med hög kvalité, både när det gäller installation och dokumentation.

Drift och skötselinstruktioner kvalitetssäkring och miljöprogram. Vi är miljödiplomerade sedan 6 April 2006. Dokumentation utföres i datamedia.

 

Kvalitetssystem

Marknaden ställer allt högre krav på installationsarbeten och vi är på väg in i en tid då gamla riktlinjer inte längre håller. Beställarens sätt att värdera anbud för installationsuppdrag baseras inte enbart på ekonomiska värden utan kräver mer och mer andra förutsättningar där även företagets kunskaper, metoder och system för tex. kvalité, miljö och arbetsmiljö spelar en viktig roll vid värderingen. Viktigt är att ha en bra kommunikation med beställaren och att förstå önskemål, behov och förväntningar så att kundtillfredsställelse kan uppnås.

 • EIO-Q Ledningssystem är väl anpassat till företaget och samordnar på ett klart och tydligt sätt lagar och förordningar med områdena arbetsmiljö, elsäkerhet, kvalitet och yttre miljö för företaget.
 • Systemet ansluter i tillämpliga delar till ISO-systemen för kvalitets- och miljöledning, Företagarnas Riksorganisation FR 2000
 • EIO-Q Ledningssystem är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.
 • Vad är kvalitet? Kvalitet är ett mått på företagets förmåga att uppfylla kundernas förväntningar. Väsentligt är att företagets ledning säkerställer att kundens behov och förväntningar fastställs, överförs till krav och uppfylls i syfte att uppnå kundtillfredsställelse. Begreppet kvalitet har länge främst förknippats med produkter och dess fysiska egenskaper, nu har begreppet fått en vidare innebörd.

Kvalitet ledning i projekt rent praktiskt

Det innebär att man genom förberedelser, planering och styrning av ett projekt skapar förutsättningar för att göra rätt från början.

 • Förebyggande åtgärder för att skapa rätt förutsättningar,( riskanalys)
 • Planering för att göra rätt saker i rätt tid. ( projektplan)
 • Styrning av arbetet för att göra på rätt sätt. ( kvalitetsplan)
 • Uppföljning för att veta om man har lyckats, ( kontrollplan och rapportering)
 • Korrigering för att åtgärda orsaken till att det blivit fel, (avvikelserapportering)

 

Elsäkerhetspolicy

 • Företaget skall arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls och skötselvänliga el-anläggningar.
 • El-arbeten utförs av yrkesmän med god erfarenhet av el-arbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
 • El-materielen skall uppfylla kraven i gällande el-materiel - och EMC-föreskrifter samt monteras enligt tillverkarens anvisningar.
 • Utförda el-arbeten kontrolleras under arbetets gång, före och efter spänningsättningen.
 • Utförda provningar och kontroller dokumenteras genom signerade dokument
 • Allt el-arbete skall utföras så att el-anläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

 

Kontor GöteborgKontor Stockholm