EL-Finess Elinstallationer AB

    På EL-Finess är vi  ca 40 anställda i Göteborg som arbetar med allt inom El- och Teleinstallationer.

EL-Finess Miljö- och Kvalitetspolicy

EL-Finess ska med kvalitets- och miljöansvar utforma uppdraget med omsorg och känsla för teknik och funktion.

Uppdraget ska också utformas med beaktande av drifts- och anläggningskostnader.

Vi ska minska vår miljöbelastning genom att optimera våra transporter och hantera det avfall som uppstår i verksamheten och i projekten på ett ansvarsfullt vis.

Slutprodukten ska utföras till belåtenhet och motsvara de krav, avsikter och förväntningar som uppdragsgivaren ställer på resultatet.

 

Alla uppdrag genomförs och levereras enligt avtalade tider och överenskommet pris.

Vi ska alltid uppfylla relevanta bindande krav som ställs på oss.

Ovanstående uppnås bl a genom stort yrkeskunnande och ansvarskännande.
EL-Finess organisation är lyhörd för utveckling av metoder, material, administrativa rutiner mm som stärker uppsatta mål.

 

Våra tjänster kan bidra till hållbarhet genom att minska kundernas el-förbrukning genom energibesparande åtgärder. Vid projektgenomgång ska uppdragsgivaren informeras om bra miljöval och om vilka risker som kan finnas i projektet.

 

Varje uppdrag ska resultera i en nöjd uppdragsgivare som med förtroende återkommer till EL-Finess med nya uppdrag. Uppdraget ska förhoppningsvis utgöra referens för framtida tjänster.

 

 Vi ska genom ständiga förbättringar utveckla vårt ledningssystem för att förbättra vår miljöprestanda och öka vår kvalité.

 

Göteborg 2017-11-21

EL-Finess Elinstallationer AB 

Martin Bargel
VD

 

 

 

Miljö- och Kvalitetssystem

EL-Finess har under många år arbetat med EIO-Q Ledningssystem. I Göteborg har vi dessutom varit miljödiplomerade sedan många år.


Sedan Juni 2018 är vi ISO-certifierade med ett nytt helt egenutvecklat ledningssystem för Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet. Systemet följer ISO 9001 och 14001.

Systemet är externreviderat av Svensk Certifiering.

Elsäkerhetspolicy

  • Företaget skall arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls och skötselvänliga el-anläggningar.
  • El-arbeten utförs av yrkesmän med god erfarenhet av el-arbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
  • El-materielen skall uppfylla kraven i gällande el-materiel - och EMC-föreskrifter samt monteras enligt tillverkarens anvisningar.
  • Utförda el-arbeten kontrolleras under arbetets gång, före och efter spänningsättningen.
  • Utförda provningar och kontroller dokumenteras genom signerade dokument
  • Allt el-arbete skall utföras så att el-anläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

 

Kontor GöteborgKontor Stockholm