EL-Finess Elinstallationer AB

    På EL-Finess är vi  ca 40 anställda i Göteborg som arbetar med allt inom El- och Teleinstallationer.

EL-Finess Miljö och kvalitetspolicy

 

EL-Finess AB skall med kvalitets- och miljöansvar utforma uppdragen med omsorg och känsla för teknik, funktion och ekonomi.


Uppdraget ska också utformas med beaktande av drifts- och anläggningskostnader.
Vi ska minska vår miljöbelastning genom att optimera våra transporter och hantera det avfall som uppstår i verksamheten och i projekten på ett ansvarsfullt vis.


Slutprodukten ska utföras till belåtenhet och motsvara de krav, avsikter och förväntningar som uppdragsgivaren ställer på resultatet.

Alla uppdrag genomförs och levereras enligt avtalade tider och överenskommet pris. Vi ska alltid uppfylla relevanta bindande krav som ställs på oss.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en minimering av risker. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

 

Ovanstående uppnås genom stort yrkeskunnande och ansvarskännande.
EL-Finess AB:s organisation är lyhörd för utveckling av metoder, material, administrativa rutiner mm som stärker uppsatta mål.

Våra tjänster kan bidra till hållbarhet genom att minska kundernas el-förbrukning genom energibesparande åtgärder. Vid projektgenomgång ska uppdragsgivaren informeras om bra miljöval och om vilka risker som kan finnas i projektet.

 

Varje uppdrag ska resultera i en nöjd uppdragsgivare som med förtroende återkommer till EL-Finess AB med nya uppdrag. Uppdraget ska förhoppningsvis utgöra referens för framtida tjänster.

Vi ska genom ständiga förbättringar utveckla vårt ledningssystem för att förbättra vår miljöprestanda och öka vår kvalité.

 

Göteborg 2021-01-20

EL-Finess Elinstallationer AB

Lars Johnsson
VD

 

Kontor GöteborgKontor Stockholm